Čo sa mení pre výrobcov PTZ s príchodom novely zákona o ochrane pred požiarmi?

Čo sa mení pre výrobcov PTZ s príchodom novely zákona o ochrane pred požiarmi?

Od 01.09.2015 prišiel do platnosti novelizovaný zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

314 v novom šate zavádza mnohé zmeny pre výrobcov a zhotoviteľov požiarnotechnických zariadení (PTZ) týkajúce sa  registrácie, upravila podmienky pre získanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi zamerané na úroveň odbornosti špecialistov, technikov a preventivárov PO obcí a mnohé iné. Súbor zmien, ktoré boli zapracované do novely sa týkajú všetkých, ktorí pracujú s bezpečnosťou na plný úväzok.

Zákon prichádza do platnosti od 1. septembra 2015 výnimkou je len povinnosť registrácie požiarnotechnických zariadení pred jeho prvým zabudovaním do stavby (§11d), ktorá je účinná od 1. januára 2016. Ale poďme pekne po rade.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi je jedným zo základných dokumentov ak chceme projektovať, realizovať či opravovať zariadenia so všetkými dostupnými a odbornými znalosťami, aby sme efektívne predišli akejkoľvek škode na majetku či životoch. Novela upravuje tú časť zákona ( §11 ), kde sa predovšetkým menia požiadavky na vzdelanie a zároveň navrhuje podmienky na základe ktorých je možné predmetné osvedčenie získať a to s neobmedzenou platnosťou. Samozrejme sú pevne ustanovené podmienky odobratia, zániku či informácie o platnosti osvedčenia. Novela ustanovuje taktiež podmienky na uznávanie odbornej kvalifikácie získanej mimo územia našej republiky v súvislosti s vykonávaním preventivára požiarnej ochrany v obci, technika a špecialistu PO na území SR. V tejto súvislosti sa v novele ustanovuje taktiež zvýšenie úrovne odbornej spôsobilosti preventivárov  požiarnej ochrany v obciach v zmysle absolvovania aktualizácie odbornej prípravy v periodicite 5 rokov, čo doposiaľ zavedené nebolo.

Zmeny v zákone spojené s osobitnými oprávneniami na zabudovávanie PTZ do stavby a na vykonávanie kontrol a opráv PTZ  sa taktiež vzťahujú na výrobcov a ich splnomocnených zástupcov z hľadiska zverejňovania úplného zoznamu FO , ktoré majú vydané osobitné oprávnenie.  Zákon ustanovuje, že výrobca a zhotoviteľ PTZ je povinný zoznam zverejniť buď na svojom webovom sídle alebo vo svojich informačných materiáloch. Fyzickým osobám s osobitnými oprávneniami na zabudovávanie PTZ do stavby a na vykonávanie kontrol a opráv PTZ, vyplýva z novely zákona aj ďalšia povinnosť vyplývajúca z §11c  odsek 9, ktorý hovorí o tom, že na vykonávanie kontroly lebo opravy PTZ je povinnosť používať výlučne náradie určené výrobcom predmetného PTZ alebo zhotoviteľom PTZ.

Dôležitým medzníkom je zmena týkajúca sa registrácie PTZ v §11d. Podľa novely zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia nesie povinnosť zariadenie zaregistrovať so žiadosťou na ministerstve vnútra, avšak ešte pred tým, ako je prvýkrát zabudované do stavby. Účelom má byť pravdepodobne  zvyšovanie protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Pre výrobcov to znamená  byrokracia navyše a taktiež dobu čakania na vyrozumenia registrácie v dĺžke až 30 dní. Prevádzkový predpis registrovaného PTZ musí taktiež obsahovať zoznam náradia potrebného na zabudovávanie, opravu a kontrolu registrovaného PTZ.

Pre výrobcov a zhotoviteľov PTZ vyplýva z novely zákona veľa zmien. Niektoré im prácu uľahčia, iné prispejú predovšetkým k skvalitneniu služieb, ktoré sa na úseku ochrany pred požiarmi poskytujú. Celé znenie zákona nájdete tu.

Next Post:
Previous Post: