Generálne zásady ochrany osobných údajov  
skupiny PYRONOVA

Vážený čitateľ,

spoločnosti zo skupiny PYRONOVA pre Vás pripravili tento dokument, aby Vás oboznámili s novou legislatívou týkajúcou sa ochrany Vašich osobných údajov a zároveň si splnili svoju informačnú povinnosť.

Skupina PYRONOVA ako v iných oblastiach, tak aj v oblasti ochrany osobných údajov si kladie za cieľ maximálnu bezpečnosť Vašich osobných údajov a garantuje transparentnosť pri nakladaní s nimi.

 1. Prečo sme vyhotovili tento dokument ?

Do účinnosti vstúpila nová legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov, ktorá nám ukladá povinnosť Vás informovať o tom, čo robíme s Vašimi údajmi a poskytnúť Vám ďalšie relevantné informácie.

Jedná sa o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známe aj ako GDPR. V texte budeme ďalej používať označenie „Nariadenie“.

 1. Kto sme ?

Sme spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, ktorých hlavným predmetom podnikania je protipožiarna ochrana. Do skupiny PYRONOVA patria tieto nasledovné spoločnosti:

 • spoločnosť PYRONOVA s. r. o., so sídlom Landererova 8, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
 •  spoločnosť PYRONOVA IS, s.r.o., so sídlom Studniční 248/18, 617 00 Brno, Česká republika
 •  spoločnosť PYRONOVA IS SRL, so sídlom Calea Turzii 192, 400495 Cluj-Napoca, Rumunsko
 •  spoločnosť PYRONOVA IS Hungária Kft., so sídlom Építők útja 2 – 4, 2040 Budaörs, Maďarsko
 •  spoločnosť PYRONOVA IS POLSKA sp. z o.o., so sídlom Pulawska 599B, 02-885 Warsawa, Poľsko

Tieto spoločnosti sú zmysle Nariadenia prevádzkovateľmi. Za prevádzkovateľa sa považuje akákoľvek osoba, ktorá sa rozhodla vykonávať činnosť, ktorej súčasťou je okrem iného aj spracúvanie osobných údajov, pričom určí účely a prostriedky ich spracovania.

Pokiaľ ste teda poskytli osobné údaje (meno, priezvisko a iné) niektorej z týchto spoločností za účelom napríklad uzavretia kúpnej zmluvy, má táto spoločnosť postavenie prevádzkovateľa voči Vám a vy môžete voči nej uplatňovať všetky Vaše práva o ktorých Vám povieme nižšie a prípadne ju kontaktovať ohľadom informácii.

 1. Aké sú naše kontaktné údaje ?

Spoločnosť zo skupiny PYRONOVA, ktorá voči Vám vystupuje ako prevádzkovateľ môžete kontaktovať na nižšie uvedených kontaktných údajoch:

 • spoločnosť PYRONOVA s. r. o. na e-maile: gdpr.sk@pyronova.com
 •  spoločnosť PYRONOVA IS, s.r.o. na e-maile: gdpr.cz@pyronova.com
 •  spoločnosť PYRONOVA IS SRL na e-maile: gdpr.ro@pyronova.com
 •  spoločnosť PYRONOVA IS Hungária Kft. na e-maile: gdpr.hu@pyronova.com
 •  spoločnosť PYRONOVA IS POLSKA sp. z o.o. na e-maile: gdpr.pl@pyronova.com

Každú z týchto spoločností samozrejme môžete písomne kontaktovať na adrese jej sídla, ktorá je uvedená vyššie, prostredníctvom kontaktného formulára na webe www.pyronova.com v sekcii kontakty alebo faxom tiež uverejnenom v tejto sekcii.

 1. Aké osobné údaje spracúvame ?

V prvom rade Vás oboznámime s tým, čo sú to vlastné osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, na základe ktorých ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Osobnými údajmi sú napríklad meno, priezvisko, druh a adresa pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, email, telefónne číslo, podpis, ale aj lokalizačné údaje, či online identifikátor, fotografia, hlasový záznam a iné. Za osobný údaj sa považuje každý údaj, ktorý je špecifický pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Každá zo spoločností zo skupiny PYRONOVA spracúva osobné údaje potrebné na výkon jej podnikateľskej činnosti a aktivít s tým súvisiacich, plnenie zákonných a zmluvných povinností, sledovanie oprávnených záujmov.

Spracúvajú sa najmä tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti, fotografia, zvukovo-obrazový záznam, štátna príslušnosť, národnosť, podpis, údaje o zamestnávateľovi a pracovnej pozícii, miesto podnikania a IČO, ak ste živnostník.
 •  Kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa, fax, kontaktná adresa.
 •  Transakčné údaje: názov banky, číslo účtu v banke.
 •  Socio-demografické údaje: vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, zamestnanie.

Môže dôjsť k spracovaniu aj ďalších Vašich osobných údajov napríklad, ak ste uchádzač o zamestnanie spracovávame aj ďalšie Vaše osobné údaje v rozsahu poskytnutého životopisu, prípadne motivačného listu.

Každá zo spoločností zo skupiny PYRONOVA pri každom spracovaní osobných údajov sa riadi zásadou minimalizácie údajov – primeranosti rozsahu údajov vo vzťahu k účelu spracovania.

Zoznam osobných údajov, ktoré o Vás spoločnosť zo skupiny PYRONOVA spracováva si môžete u nej kedykoľvek vyžiadať na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

 1. Odkiaľ Vaše osobné údaje získavame ?

Osobné údaje spoločnosti zo skupiny PYRONOVA získavajú:

 • priamo od Vás pri uzatvorení zmluvy a pri plnení zmluvy alebo pri získavaní Vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov
 • od iných osôb, pokiaľ na to dáte súhlas (napr. od rodinného príslušníka)
 • z konaní pred orgánmi verejnej moci
 • z verejne dostupných registrov, zoznamov a evidencii
 1. Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje ?

Spoločnosti zo skupiny PYRONOVA zachovávajú rovnaké postupy pri spracovaní Vašich osobných údajov spravujúc sa internými politikami platnými pre celú skupinu PYRONOVA. Z toho dôvodu nasledovné účely spracovania Vašich osobných údajov roztriedených podľa subjektov sú totožné pre všetky spoločnosti zo skupiny PYRONOVA.

Výnimku predstavuje spracovanie osobných údajov kamerovým systémom v prevádzke spoločnosti PYRONOVA s. r. o. v Trnave na Slovensku upravené v závere tejto časti, ktoré predstavuje osobitný spôsob spracovania osobných údajov touto spoločnosťou.

Obchodný partner

V prípade, ak ste obchodným partnerom, resp. pracovníkom obchodného partnera (napr. objednávatelia, dodávatelia, poskytovatelia služieb a iný) spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je bežná evidencia v našich interných systémoch a využívanie základných kontaktných údajov a Vašej pracovnej funkcie pre potreby komunikácie a riešenia pracovných záležitostí a plnenia povinností vyplývajúcich z existujúcich zmluvných vzťahov a zákonných povinností, prípadne výkon činností, ktoré súvisia s predzmluvnými vzťahmi. Právnym základom pre toto spracúvanie je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Právnym základom môže byť taktiež sledovanie oprávneného záujmu v podobe ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, t .j. článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je taktiež riadenie vzťahov s obchodnými partnermi, pozvanie na spoločenské akcie, marketingová propagácia a komunikácia, vývoj produktov, služieb a obchodných aktivít, komunikácia so spoločnosťou zo skupiny PYRONOVA, zabezpečovanie spätnej väzby. Právnym základom pre toto spracúvanie je sledovanie oprávneného záujmu spoločnosti zo skupiny PYRONOVA v podobe udržania dobrých vzťahov s obchodnými partnermi a budovania dobrého mena a povesti spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, t. j. článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

V prípade, ak dochádza k finančnému vysporiadaniu medzi nami na základe existujúcich právnych vzťahov, Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom vystavenia účtovného a daňového dokladu v súlade s lokálnou legislatívou upravujúcou problematiku účtovníctva a účtovných respektíve daňových dokladov. Právnym základom pre toto spracúvanie je splnenie zákonnej povinnosti v súlade  ustanovenia článku 6 ods. 1) písm. c) Nariadenia ako aj plnenie zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

V prípade ak ste zmluvnou stranou akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej so spoločnosťou zo skupiny PYRONOVA, Vaše osobné údaje spracúva v rozsahu nevyhnutnom na prípravu, negociáciu, zmeny a doplnenia, evidenciu záväzkovo-právnych vzťahov. Tieto údaje spracúva na základe ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

V prípade ak ste našim dlhodobým obchodným partnerom, Vaše osobné údaje spracúvame i na účely vedenia, evidencie a administrácie údajov o externých obchodných partneroch, vrátane údajov o ich zamestnancoch ako kontaktných osobách. Právnym základom na takéto spracúvanie môže byť plnenie zmluvy (napr. rámcovej zmluvy) a teda článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia ako aj oprávnené záujmy v podobe vytvorenia zoznamu obchodný partnerov za účelom udržania dobrých vzťahov s obchodnými partnermi a urýchlenia interných procesov spoločnosti zo skupiny PYRONOVA.

Uchádzač o zamestnanie

V prípade, ak ste uchádzačom o zamestnanie v spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je posúdenie Vašich predpokladov pre výkon obsadzovanej pracovnej pozície a prípadne uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu s Vami. Právnym základom pre toto spracúvanie je Váš slobodný a jednoznačne udelený súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

V prípade, ak ste neuspeli pri získaní pracovného miesta v spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, o ktoré ste sa uchádzali, ale táto spoločnosť zo skupiny PYRONOVA by Vás chcela v budúcnosti osloviť s pracovnou ponukou, účelom spracúvania Vašich osobných údajov zo strany tejto spoločnosti zo skupiny PYRONOVA je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je opätovne Váš slobodný a jednoznačne udelený súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

V prípade, ak ste uchádzačom o zamestnanie v spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, ktorého osobné údaje boli tejto spoločnosti poskytnuté inou fyzickou osobou (napr. Váš známy, rodinný príslušník, priateľ) právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je Váš písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. V tomto prípade, ak z Vašej strany nebude udelený súhlas alebo splnomocnenie s takýmto poskytnutím, Vaše osobné údaje od tretej strany spoločnosť zo skupiny PYRONOVA neprevezme a nebude ďalej spracúvať. V prípade náhodne získaných osobných údajov, o ktoré spoločnosť zo skupiny PYRONOVA nepožiadala na žiadny účel, dôjde k ich bezodkladnej likvidácii.

Spoločník

V prípade, ak ste spoločníkom resp. pracovníkom spoločníka spoločnosti zo skupiny PYRONOVA účelom spracúvania Vašich osobných údajov zo strany tejto spoločnosti je evidencia zoznamu spoločníkov, zápis Vašich osobných údajov do verejného registra, vyhotovenie a uchovávanie korporačných dokumentov, plnenie práv a povinností zo vzťahu spoločníka a spoločnosti a zákonných povinností, prípadné plnenie povinností a bránenie práv pri výkone rôznych kontrol a konaní zo strany orgánu verejnej moci (napr. daňový orgán). Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) a písm. c) Nariadenia.

Štatutárny orgán

V prípade, ak ste štatutárnym orgánom spoločnosti zo skupiny PYRONOVA účelom spracúvania Vašich osobných údajov zo strany tejto spoločnosti je zápis Vašich osobných údajov do verejného registra, vyhotovenie a uchovávanie korporačných dokumentov, plnenie práv a povinností zo vzťahu štatutárny orgán a spoločnosť a zákonných povinností, prípadné plnenie povinností a bránenie práv pri výkone rôznych kontrol a konaní zo strany orgánu verejnej moci (napr. daňový orgán). Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) a písm. c) Nariadenia.

Účastník spoločenskej akcie

V prípade, ak ste sa prihlásili na niektorú spoločenskú akciu organizovanú spoločnosťou zo skupiny PYRONOVA alebo celou skupinou PYRONOVA, spoločnosť zo skupiny PYRONOVA, ktorej ste poskytli Vaše osobné údaje ich spracúva za účelom organizácie a zabezpečenia Vašej účasti na organizovanej spoločenskej akcii. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas podľa ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Súhlas môže byť udelený písomne alebo aj aktívnym konaním v podobe dobrovoľného odfotenia/nasnímania. Na spoločenských akciách môžu byť vyhotovované fotografie a videá za účelom marketingovej propagácie skupiny PYRONOVA alebo spoločnosti zo skupiny PYRONOVA a svojim pohybom v zreteľne označenom priestore snímanom označeným fotografom/kameramanom vyjadrujete súhlas s takýmto spracúvaním osobných údajov. V prípade nesúhlasu máte možnosť vyhnúť sa snímanému priestoru. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti vyhotovovaniu obrazového/obrazovo-zvukového záznamu Vašej osoby.

Používateľ sociálnych sietí

Na sociálnych sieťach (facebook, instragram, youtube, linkedIn a iné) sú vytvorené profily skupiny PYRONOVA alebo spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, kde dochádza k spracúvaniu osobných údajov registrovaných používateľov, ktorí používajú aj nami profesionálne administrované profily. Toto spracúvanie sa riadi samostatnými podmienkami pre ochranu Vášho súkromia, ktoré sú transparentne zverejnené v rámci našich profilov zriadených na sociálnych sieťach. Právnym základom pre toto spracúvanie môže byť Váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia) potvrdený jednoznačným konaním – interakcia v rámci nášho profilu (napr. „Páči sa mi“ alebo „Zdieľaj“ a pod.) alebo iným aktívnym konaním spojeným s využívaním nášho profilu zriadeného na sociálnej sieti (napr. komentovanie príspevkov, zapojenie sa do spotrebiteľskej súťaže zaslaním fotografie v rámci internej poštovej služby prevádzkovanej sociálnou sieťou a pod.)

Dlžník

V prípade, ak ste dlžníkom resp. pracovníkom dlžníka spoločnosti zo skupiny PYRONOVA Vaše osobné údaje sú spracúvané zo strany tejto spoločnosti na účely mimosúdneho vymáhania jej splatnej pohľadávky. Právnym základom pre toto spracúvanie je výkon práva spoločnosti zo skupiny PYRONOVA proti Vašej osobe vyplývajúci z plnení dohodnutých medzi Vami a spoločnosťou zo skupiny PYRONOVA v rámci zmluvného vzťahu t.j. článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a zároveň je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov v podobe ochrany a uplatňovania práv spoločnosti zo skupiny PYRONOVA t. j. článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Strana konania

V prípade, ak ste stranou konania resp. pracovníkom strany konania zainteresovanej v právnej veci, ktorá je vedená proti spoločnosti zo skupiny PYRONOVA alebo naopak je vedená spoločnosťou zo skupiny PYRONOVA proti tejto strane konania, Vaše osobné údaje sú spracúvané zo strany tejto spoločnosti na účely evidencie jej právnej agendy pri vedení rôznych súdnych konaní, rozhodcovských konaní, exekučných konaní a správnych konaní. Právnym základom pre toto spracúvanie je výkon práva spoločnosti zo skupiny PYRONOVA proti Vašej osobe vyplývajúci z plnení dohodnutých medzi Vami a spoločnosťou zo skupiny PYRONOVA v rámci zmluvného vzťahu, t. j. článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a zároveň je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov v podobe ochrany a uplatňovania práv spoločnosti zo skupiny PYRONOVA t. j. článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Adresát a odosielateľ pošty

V prípade, ak ste adresát resp. pracovník adresáta, ktorému spoločnosť zo skupiny PYRONOVA zasiela korešpondenciu alebo naopak odosielateľ resp. pracovník odosielateľa od ktorého spoločnosť zo skupiny PYRONOVA prijíma korešpondenciu (či už v listinnej podobe alebo elektronickej cez elektronickú schránku), Vaše údaje táto spoločnosť spracúva na účely evidencie pošty v súlade s lokálnou legislatívou upravujúcou archívy, registratúru, a agendu využívania elektronickej schránky. Právnym základom pre toto spracúvanie je plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti, t. j. článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Právnym základom pre toto spracúvanie môže však byť aj plnenie zmluvy, t. j. článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia ak korešpondencia súvisí s obchodným prípadom ako aj oprávnené záujmy v podobe evidencie korešpondencie za účelom prípadnej ochrany práv alebo uplatňovania nárokov spoločnosti zo skupiny PYRONOVA t. j. článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Osoba na stavenisku/stavbe

V prípade, ak ste fyzickou osobou, ktorá sa pohybuje na stavbe, ste povinní dodržiavať predpisy týkajúce sa BOZP bez ohľadu na skutočnosť, či ste našim zamestnancom alebo nie, v opačnom prípade nie je dôvod na to, aby ste sa pohybovali na stavbe. Pri kontrole dodržiavania BOZP na stavbách spoločnosť zo skupiny PYRONOVA vyhotovuje obrazovú fotodokumentáciu, ktorá slúži  a je ďalej spracúvaná na účely ochrany práv a právom chránených záujmov Spoločnosti. Pri vyhotovovaní fotodokumentácie dbá, aby nebolo neprimeraným spôsobom zasiahnuté do práv a oprávnených záujmov dotknutej fyzickej osoby. Právnym základom pre toto spracúvanie je plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti, t.j. článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia na úseku BOZP a článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnené záujmy Spoločnosti pri preukazovaní a plnení povinnosti na úseku BOZP a zabezpečení ich dodržiavania na stavbách.

Spoločnosť zo skupiny PYRONOVA spracováva osobné údaje a doklady o fyzickej osobe pohybujúcej sa na stavenisku/stavbe, a ktorá pre ňu vykonáva práce alebo služby prostredníctvom poskytovateľa týchto prác a služieb na účely kontroly neporušovania zákazu nelegálneho zamestnávania na základe lokálnej legislatívy. Právnym základom pre toto spracúvanie je plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti, t.j. článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Oznamovateľ protispoločenskej činnosti

V prípade ak ste oznamovateľom protispoločenskej činnosti, účelom spracúvania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti zo skupiny PYRONOVA je splnenie zákonných povinnosti podľa lokálnej právnej úpravy upravujúca problematiku oznamovania protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowing). Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov  je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Žiadateľ o sponzoring

V prípade, ak ste žiadateľom o sponzoring, resp. pracovníkom žiadateľa o sponzoring účelom spracúvania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti zo skupiny PYRONOVA je posúdenie žiadosti o sponzorstvo a prípadne uzavretie zmluvy o sponzoringu. Právnym základom je súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, t. j. článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia respektíve v prípade uzatvorenia spomínanej  zmluvy je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Návštevník webu

V prípade, ak ste návštevníkom webu wwww.pyronova.com a kontaktujete spoločnosť zo skupiny PYRONOVA prostredníctvom kontaktného formulára alebo iného kontaktného údaju na tejto stránke, Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané touto spoločnosťou na účely spätného kontaktovania, prípadne na iné účely vymedzené v týchto zásadách, ak s nimi súvisia (napr. v prípade ak ste obchodný partner a kontaktujete spoločnosť zo skupiny PYRONOVA ohľadom obchodného prípadu). Pokladom pre spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas. Ten môžete dať, ak posielate správu cez kontaktný formulár začiarknutím zaškrtávacieho políčka – „Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v kontaktom formulári“. V prípade, ak spoločnosť zo skupiny PYRONOVA kontaktuje prostredníctvom iných kontaktných údajov (e-mailová adresa, telefónne číslo a fax) zverejnených na našom webe www.pyronova.com, tak vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov zaslaním e-mailu resp. iným spôsobom kontaktovania (teda Vašim aktívnym konaním). Právnym podkladom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (teda Váš súhlas).

Iná osoba

V prípade, ak nespadáte pod žiadnu z uvedených kategórii osôb, spoločnosť zo skupiny PYRONOVA spracúva Vaše osobné údaje, za účelom vybavenia Vašej správy, dopytu, reakcie iného konania. Právnym základ spracovania osobných údajov v takom prípade je závislý od obsahu Vašej správy, dopytu, reakcie iného konania, pričom môže ísť o Váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia), alebo oprávnené záujmy spoločnosti zo skupiny PYRONOVA (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia), plnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia) alebo iný právny základe podľa článku 6 Nariadenia.

Každá spoločnosť zo skupiny PYRONOVA Vás rada informuje o právnom základe spracúvania Vašich osobných údajov.

Návšteva v prevádzke PYRONOVA s.r.o. v Trnave v Slovenskej republike

V prípade, ak ste návštevníkom prevádzky spoločnosti PYRONOVA s.r.o. na adrese Ivana Krasku 31 v Trnave na Slovensku monitorovaného kamerovým systémom, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti PYRONOVA v podobe ochrany majetku spoločnosti PYRONOVA s.r.o. a majetku iných, ochrany zdravia, zvyšovania bezpečnosti a prevencie pred páchaním trestnej činnosti a priestupkov v monitorovanom priestore a ich odhaľovanie. Právnym základom pre toto spracúvanie Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

V budúcnosti môžu byť monitorované kamerovým systémom aj priestory iných spoločností zo skupiny PYRONOVA.

 1. Kto sú prípadní príjemcovia Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným skupinám príjemcov zo strany spoločnosti zo skupiny PYRONOVA:

 • iným spoločnostiam zo skupiny PYRONOVA
 • obchodným partnerom, ktorí poskytujú služby spoločnosti zo skupiny PYRONOVA alebo skupine PYRONOVA, pri ktorých môže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Sem zaraďujeme: dodávateľov tovarov, prác a služieb potrebných pre výkon podnikateľskej činnosti spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, personálne agentúry, marketingové agentúry, reklamné agentúry, spoločnosti poskytujúce služby správy registratúry a archívnictva, spoločnosti poskytujúce súkromné bezpečnostné služby, externé spoločnosti zabezpečujúce služby pri vývoji a podpore interných systémov, softvérové a IT spoločnosti, poskytovatelia cloudových služieb alebo webhostingu, dodávatelia monitorovacích GPS riešení pre naše služobné motorové vozidlá, dodávatelia poskytujúci pomocné administratívne služby, dodávatelia vyhotovujúci profesionálne fotografie/videa, banky, poisťovne, poisťovateľov, právnych, účtovných a daňových poradcov, audítorov. Bližšie informácie o našich aktuálnych sprostredkovateľoch Vám kedykoľvek na vyžiadanie poskytneme.
 • obchodným partnerom, ktorým poskytuje služby alebo tovary spoločnosť zo skupiny PYRONOVA, pri ktorých môže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov (napr. developeri, vlastníci nehnuteľností a iný),
 • orgány verejnej moci ako súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, daňové orgány, colné orgány, orgány finančnej správy, notárskej úrady, exekútorské úrady, poisťovne, dôchodkové spoločnosti, kontrolné a dozorné orgány, a to v nevyhnutnom rozsahu pri plnení povinností vyplývajúcich zo zákona, alebo v prípade výkonu zákonných oprávnení týchto orgánov,
 • bankám, poisťovniam, poštovým doručovateľom
 • poštovým doručovateľom, poskytovateľom právnych služieb, súdom, rozhodcovským súdom, exekútorským úradom v prípade uplatňovania alebo bránenie práv a nárokov spoločnosti zo skupiny PYRONOVA voči Vašej alebo aj inej osobe.

Vzhľadom na to, že berieme ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne, tak Vás uisťujeme, že Vaše osobné údaje nebudú sprístupňované subjektom, ak to nebude nevyhnutné alebo bezúčelné.

 1. Ste povinní poskytnúť Vaše osobné údaje ?

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie zákonnej  povinnosti spoločnosti zo skupiny PYRONOVA a vy jej odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to viesť k vzniku napríklad škody, ktorej náhradu si môže voči Vám uplatňovať (napr. ak by v príčinnej súvislosti s nesplnením povinnosti bola uložená sankcia). V takom prípade je poskytnutie Vašich osobných údajov zákonnou požiadavkou a ste povinný ich poskytnúť.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu so spoločnosťou zo skupiny PYRONOVA a vy jej odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje, nebude možné vstúpiť do zmluvného vzťahu so spoločnosťou zo skupiny PYRONOVA. Poskytnutie osobných údajov z Vašej strany je však dobrovoľné.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov oprávnený záujem spoločnosti zo skupiny PYRONOVA v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku.

 1. Akým spôsobom môžete odvolať udelený súhlas, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na ňom ?

V prípade, ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase udelenom spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, môžete kedykoľvek tento súhlas odvolať doručením oznámenia tejto spoločnosti na jej kontaktné údaje uvedené vyššie. Obsahom oznámenia musí byť odvolanie udeleného súhlasu.

Odvolaním súhlasu na spracovanie osobných údajov nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov vykonaná pred odvolaním.

Odvolaním súhlasu na spracovanie Vašich osobných údajov, však nedochádza ku skončeniu spracovania tých Vašich osobných údajov, ktoré spracováva spoločnosť zo skupiny PYRONOVA na inom právnom základe, o čom sa môžete u nej informovať.

 1. Aké sú Vaše ďalšie práva vo vzťahu k osobným údajom ?

V prvom rade máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva.

Môžete nás požiadať:

 • o poskytnutie kópie Vašich osobných údajov a ďalších informácii (napr. z akého dôvodu ich spracovávame, kto je ich prijímateľom, o dobe uloženia, a účelu ich spracovávania a iné)
 • o opravu Vašich osobných údajov
 • o vymazanie Vašich osobných údajov
 • o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov

Môžete ďalej:

 • namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov
 • požadovať prenesenie Vašich osobných údajov
 • podať sťažnosť príslušným orgánom na ochranu osobných údajov v členkom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v ktorom žijete alebo pracujete, alebo v ktorom malo dôjsť k prípadnému porušeniu právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov
 • právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajúce alebo Vás podobné významne ovplyvňujú

Tieto práva sú bližšie upravené v článkoch 15 až 22 Nariadenia. Pre bližšie oboznámenie sa s nimi nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Každé z týchto práv môžete kedykoľvek uplatniť voči spoločnosti zo skupiny PYRONOVA doručením oznámenia na jej kontaktné údaje uvedené vyššie. Postup vybavovania oznámení je upravenými internými smernicami skupiny PYRONOVA.

 1. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje ?

Doba uchovávania Vašich osobných údajov sa líši v závislosti od dôvodu, pre ktorý sa osobné údaje spracovávajú:

 • Ak sa spracovávajú osobné údaje z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom,
 • ak sa spracovávajú osobné údaje z dôvodu plnenie zmluvy – po dobu plnenia zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní) a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky zo zmluvy alebo o zmluvou súvisiace – maximálne však 10 rokov od splnenia zmluvy, prípadne iného spôsobu ukončenia zmluvy,
 • ak sa spracovávajú osobné údaje z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť zo skupiny PYRONOVA alebo tretia strana – po dobu trvania príslušného oprávneného záujmu a počas doby po ktorú je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom,
 • Ak sa spracovávajú osobné údaje na základe súhlasu – po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času odvolania súhlasu,
 • Záznam z kamerového systému po dobu 1 roka od jeho vyhotovenia.

Po uplynutí uvedených dôb je každá spoločnosť zo skupiny PYRONOVA oprávnená ďalej spracúvať osobné údaje len na zlučiteľne účely, alebo ak to vyplýva zo zákona.

 1. Kam prenášame Vaše osobné údaje ?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EU, Island, Nórsko, a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

 1. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe na našom serveri a databáze uloženej na PC alebo v listinnej podobe.

Žiadna spoločnosť zo skupiny PYRONOVA nevykonáva také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov. Spoločnosti zo skupiny PYRONOVA rovnako nepoužívajú profilovanie pri spracovaní osobných údajov.

 1. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým ako spoločnosť zo skupiny PYRONOVA spracúva Vaše osobné údaje, môžete ju kedykoľvek kontaktovať na kontaktných údajoch uvedených vyššie v týchto zásadách.

 1. Odkedy sú platné tieto zásady a ako ich možno meniť?

Tieto Generálne zásady ochrany osobných údajov skupiny PYRONOVA nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom nášho webu www.pyronova.com a mailom.