Operačný program Ľudské zdroje

Operačný program Ľudské zdroje

Naša firma je súčasťou projektu s názvom:
Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností v podniku PYRONOVA s.r.o.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

POVINNÁ PUBLICITA PROJEKTU  

 ia_mpsvr

 europaska_unia Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje:
Miesto realizácie projektu: Ivana Krasku 31, 917 05 Trnava
Názov projektu: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností v podniku PYRONOVA s.r.o.
Stručný opis projektu: Projekt s názvom „Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností v podniku PYRONOVA s. r. o.“ je v súlade so špecifickým cieľom 3.1.2 výzvy – Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach.Stav po realizácii projektu:Realizácia vzdelávacieho projektu umožní podniku zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov, čo bude znamenať disponovanie zvýšenou vedomostnou úrovňou a praktickými znalosťami pracovníkov. Nevyhnutnosť realizácie projektu vyplýva zo skutočnosti potreby úspory času a pracovných kapacít.
Názov a sídlo prijímateľa: PYRONOVA s.r.o., Landererova 8, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Dátum začatia realizácie projektu: 10/2018
Dátum skončenie realizácie projektu: 12/2019
Názov riadiaceho orgánu: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: https://ia.gov.sk/    https://ludskezdroje.gov.sk/   www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 131 656,00 €
Next Post: