Vodné hasiace zariadenia

SPRINKLER

Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie (SHZ) je také samočinné hasiace zariadenie, ktoré je aktivované teplotou. Otvorením tepelnej poistky sprinklerovej hlavice totiž nastane pokles tlaku v rozvodnom potrubí, čo spôsobí následné otvorenie riadiaceho ventilu a samotné spustenie sprinklerového hasiaceho zariadenia. Po otvorení sprinklerovej hlavice dochádza k výstreku vody vo forme sprchového prúdu, pričom sa otvoria len tie sprinklery, ktoré sú nad ohniskom požiaru alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, teda ktorých funkčnosť je nevyhnutná k zabezpečeniu hasenia.

Základné typy sprinklerového SHZ:

  • „mokrý“ systém, ktorý je najviac rozšírený a používaný na istenie temperovaných alebo vykurovaných objektov – rôzne priemyselné objekty, sklady, nákupné centrá, kancelárske priestory – jednoducho všade tam, kde chránené priestory nie sú ohrozené mrazom;
  • „suchý“ systém, ktorý sa inštaluje do priestorov netemperovaných skladov, nakladacích rámp, hromadných garáží a do všetkých priestorov, v ktorých môže teplota okolia klesnúť pod bod mrazu. U tohto systému sú potrubné rozvody od riadiaceho ventilu k sprinklerovým hlaviciam, na rozdiel od mokrého systému, naplnené stlačeným vzduchom.