Záruka kvality: VdS

Záruka kvality: VdS

Spoločnosť PYRONOVA sa snaží zabezpečovať najvyššiu kvalitu v oblasti protipožiarnej ochrany. Preto rozhodnutie o certifikácii nezávislým kontrolným orgánom VdS nebolo zdĺhavým rozhodnutím. VdS je na trhu najvyššou zárukou kvality, teda je zárukou toho najbezpečnejšieho v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti. Sme hrdí, že naša spoločnosť zamestnáva tak šikovných ľudí, ktorí certifikácii dopomohli svojimi skúsenosťami a odbornými znalosťami. Ale čo je to vlastne Vds? A prečo je tak ťažké sa k certifikátu dopracovať?

Čo je VdS?

Kontrolované, schválené, bezpečné.

VdS je nezávislý kontrolný orgán , ktorý desaťročia zabezpečuje istotu a dôveru v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti. Vyvíja inovatívne a pokročilé bezpečnostné koncepty pre významné priemyselné podniky popredných výrobcov. Kontrolné služby, certifikácia, najmodernejšie laboratóriá, rozsiahle spektrum školení a publikácií stavajú VdS do ideálnej pozície ponúkať unikátne a kvalitné portfólio služieb, ktoré neustále vkladá nové bezpečnostné požiadavky na medzinárodný trh.

VdS certifikácia má výbornú povesť u výrobcov, poskytovateľov služieb a taktiež u spotrebiteľov. Vyvoláva dôveru a poskytuje istotu, že komponenty zariadení, systémy a služby korešpondujú s najvyšším testovaným štandardom.

Rozsah služieb

VdS ponúka certifikácie pre nasledovné:

Produkty (komponenty, zariadenia, systémy)
Inštalácie a špecializované spoločnosti
Dodávateľské spoločnosti
Odborníci na revíziu elektrických inštalácií
Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001
Bezpečnosť a zdravie pri práci a riadenie bezpečnostných systémov podľa BS OMSAS 18001
Nová koncepcia ochrany s hasiacimi zariadeniami
Certifikácia

VdS sa opiera o odborný posudok nezávislej inštitúcie. Nezávislosť je dokazovaná počtom akreditácií a okrem toho je to najlepší dôkaz najvyššej dôveryhodnosti a unikátnej schopnosti VdS služieb. Okrem toho je tu stále rastúci trend u spotrebiteľov, ktorí si stále častejšie vyberajú produkty a služby, ktoré garantujú optimálnu kvalitu z hľadiska bezpečnosti. Tento pocit dodáva spotrebiteľom práve VdS certifikačná značka.

Základom celého procesu schvaľovania VdS sú koordinované špecifikácie pre inštalácie požiarno technického zariadenia (PTZ) a bezpečnostných systémov od Comité Européen des Assurances.

Konečný certifikát je možné dostať pre nasledovné typy hasiacich zariadení:

Sprinklerové hasiace zariadenia
Hasiace zariadenia na vodnú hmlu
Penové hasiace zariadenia
Iskrové hasiace zariadenia
Plynové hasiace zariadenia
CO2 hasiace zariadenia
Hasiace zariadenia pre hasenie inertnými plynmi a chemickými plynmi
Špeciálne hasiace zariadenia
Spoločnosť Pyronova je držiteľom VdS certifikátu na sprinklerový a záplavový systém. Od tohto roku je držiteľom dočasných certifikátov na sprinklerový a záplavový systém aj Pyronova Rumunsko, ktorá po dobu 2,5 roka bude musieť podliehať prísnym pravidlám dočasného certifikátu. Počas tohto obdobia musia spoločnosti zasielať podrobnú projektovú dokumentáciu a rešpektovať predpísané požiadavky vyplývajúce z certifikácie.

Našim cieľom je byť spoločnosťou, poskytujúcou najvyšší stupeň kvality. Zaisťovať svojim zákazníkom pocit istoty a bezpečia, ponúkať im praktické riešenia opierajúce sa o množstvo spokojných zákazníkov a spoľahlivé dodávateľské reťazce ktoré nám zabezpečujú kvalitné obchodné procesy a služby. Všetky tieto princípy sú zakotvené aj vo VdS.

Previous Post: